Online  30  คน        
 ครู   นักเรียน
    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 6553
0929456020  [9/6/2567]
4992  [9/6/2567]
4091  [9/6/2567]
อ่านทั้งหมด

แสดงข้อมูลครูที่เลือก
ภาพถ่าย ข้อมูลครู
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางนาตยา ศรสุวรรณ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศศ.บ.)
วิชาเอก ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
วันเข้าทำงาน  29/8/2531
อายุราชการ 35 ปี 10 เดือน 15 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.4/6
โทรศัพท์ 086-3342007
E-Mail pangnataya@yahoo.co.th
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายเคบอย สินสุพรรณ์
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ศษ.ม.)
วิชาเอก English Education
วันเข้าทำงาน  13/7/2554
อายุราชการ 13 ปี 0 เดือน 0 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.5/9
โทรศัพท์ 0000000000
E-Mail abcdefghijk
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวยุภา เกิดศิริ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ค.ม.)
วิชาเอก วิจัยและประเมินผลการศึกษา
วันเข้าทำงาน  1/11/2531
อายุราชการ 35 ปี 8 เดือน 12 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.3/5
โทรศัพท์ -
E-Mail yupha196562@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ค.ม.)
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
วันเข้าทำงาน  1/10/2555
อายุราชการ 11 ปี 9 เดือน 12 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.5/8
โทรศัพท์ 095-8810189
E-Mail t.nutjaree2631@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางเฉิดโฉม ลอยพโยม
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
วันเข้าทำงาน  6/8/2545
อายุราชการ 21 ปี 11 เดือน 7 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.6/6
โทรศัพท์ -
E-Mail cherdchom23@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางมนทิรา มะม่วงชุม
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ศษ.ม.)
วิชาเอก การบริหารการศึกษา
วันเข้าทำงาน  29/5/2538
อายุราชการ 29 ปี 1 เดือน 15 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.2/3
โทรศัพท์ -
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวกนกพร จันทรศร
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ค.ม.)
วิชาเอก บริหารการศึกษา
วันเข้าทำงาน  23/7/2555
อายุราชการ 11 ปี 11 เดือน 21 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.3/4
โทรศัพท์ -
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายสิทธา ทับปิ่นทอง
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศศ.บ.)
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
วันเข้าทำงาน  7/10/2559
อายุราชการ 7 ปี 9 เดือน 6 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.1/9
โทรศัพท์ 0871555796
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวชมพูนุท คำธารา
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (กศบ.)
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
วันเข้าทำงาน  5/5/2560
อายุราชการ 7 ปี 2 เดือน 8 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.6/3
โทรศัพท์ 0972389236
E-Mail bellechompoo@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายวุฒิชัย เนียมหอม
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ. )
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ ( 5 ปี )
วันเข้าทำงาน  17/7/2563
อายุราชการ 3 ปี 11 เดือน 27 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.2/5
โทรศัพท์ 095 -7592532
E-Mail wutthichai.nea@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวมนัชญา กาติ๊บ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศศ.บ.)
วิชาเอก ภาษาจีน
วันเข้าทำงาน  10/6/2564
อายุราชการ 3 ปี 1 เดือน 3 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.4/10
โทรศัพท์ 0
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวพิมพ์พิชชา เจียประเสริฐ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
วันเข้าทำงาน  1/4/2565
อายุราชการ 2 ปี 3 เดือน 12 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.4/7
โทรศัพท์ 0945514419
E-Mail phimphitcha@tmk.ac.th
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางกิติยา พันธ์ครุฑ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ศษ.ม.)
วิชาเอก หลักสูตรและการนิเทศ
วันเข้าทำงาน  21/1/2559
อายุราชการ 8 ปี 5 เดือน 23 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.3/8
โทรศัพท์ -
E-Mail kwangktys@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล Mr.jessie M. Ordonio
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (BSEd)
วิชาเอก English
วันเข้าทำงาน  1/5/2545
อายุราชการ 22 ปี 2 เดือน 12 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.-
โทรศัพท์ 0868074278
E-Mail jesse146@live.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวณัฐชฎา ทองเอีย
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก ภาษาจีน
วันเข้าทำงาน  15/5/2562
อายุราชการ 5 ปี 1 เดือน 29 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.5/9
โทรศัพท์ 0989691330
E-Mail Baifern100838@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศศ.บ.)
วิชาเอก ภาษาญี่ปุ่น
วันเข้าทำงาน  12/2/2563
อายุราชการ 4 ปี 5 เดือน 1 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.1/4
โทรศัพท์ 085-9541455
E-Mail mbpark6002@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายณัฐพงษ์ เจริญฉาย
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ()
วิชาเอก
วันเข้าทำงาน  23/11/2566
อายุราชการ 0 ปี 7 เดือน 21 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.1/11
โทรศัพท์ 0
E-Mail 0
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวกัญญารัตน์ เรือนอินทร์
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศศ.บ.)
วิชาเอก ภาษาญี่ปุ่น
วันเข้าทำงาน  1/4/2560
อายุราชการ 7 ปี 3 เดือน 12 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.1/7
โทรศัพท์ 0814206775
E-Mail sakurajung_13_@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล Ms.Elden Love Quino
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ()
วิชาเอก
วันเข้าทำงาน 
อายุราชการ
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.
โทรศัพท์
E-Mail
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล Mr.Levi Dalida Jr
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ()
วิชาเอก
วันเข้าทำงาน 
อายุราชการ
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.
โทรศัพท์
E-Mail
     
จำนวนคุณครูทั้งหมด จำนวน 20 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวจีระวรรณ พรศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ธนวิศว์ ฉัตรบวรเศรษฐ์
ชั้น ม.4/6 GPA=4
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 3 คน
วรพล บรรณาการ : ม.3/1
พรพรรณ คล้ายมณี : ม.3/3
พรพรรณ ประเสริฐโชคประชา : ม.4/2
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ Cr.ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง