www.tmk.ac.th
ครู    นักเรียน    
การบันทึกการขาดเรียน/มาสายรายวันของนักเรียน
บันทึก/แก้ไขการขาดเรียน สถิติการขาดเรียนรายวัน สถิติ/รายชื่อการขาดเรียน สถิติการมาสาย รายชื่อคนมาสาย

 
ท่านต้อง LogIn ลงชื่อเข้าใช้งานก่อนจึงบันทึกหรือแก้ไขการขาดเรียนของนักเรียนได้
 
การใช้โปรแกรม
    คุณครูต้องลงชื่อเข้าใช้งานก่อนจึงบันทึกการขาดเรียนในรายการที่ 1 ได้
     รายการที่ 1. บันทึกหรือแก้ไขการขาดเรียน ณ วันปัจจุบัน
     รายการที่ 2. แสดงสถิติการขาดเรียนรายวัน ให้ดูย้อนหลังได้ 60 วัน
     รายการที่ 3. แสดงชื่อนักเรียนที่ขาดเรียนรายวัน
     รายการที่ 4. แสดงจำนวนวันที่ขาดเรียนของนักเรียนเรียงตามคนที่ขาดมากสุด
     รายการที่ 5. ส่ง SMS
     รายการที่ 6. อ่านวิธีการใช้โปรแกรมการบันทึกการขาดเรียน