ผลการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
( คลิ๊ก ดาวโหลด ไฟล์ Excel )
ระดับชั้น ม.1 1. วิชาภาษาไทย
2. วิชาวิทยาศาสตร์
3. วิชาคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ม.2   1. วิชาภาษาไทย
2. วิชาวิทยาศาสตร์
3. วิชาคณิตศาสตร์