หน้าแรก ค่านิยม 12 ประการ สมรรถนะสำคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน อัตลักษณ์ผู้เรียน

 

     
  โปรแกรมการประเมินนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ตามระบบงานต่างๆ  
        การประเมินนักเรียนครูที่ปรึกษาต้อง LogIn และต้องกำหนดห้องที่เป็นครูที่ปรึกษาให้ถูกต้องจึงจะใช้โปรแกรมนี้ได้

 
  1. การประเมินค่านิยม 12 ประการ : ให้ประเมินทุกภาคเรียน  
  2. การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน : ให้ประเมินทุกภาคเรียน  
  3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ : ให้ประเมินทุกภาคเรียน  
  4. การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน : ให้ประเมินทุกภาคเรียน  
  5. การประเมินอัตลักษณะองนักเรียน : ไม่มีแบบประเมิน ระงับการประเมินไว้ก่อน  
  6. การประกันคุณภาพการศึกษา : ให้ประเมินทุกปีการศึกษา