Online  14  คน        
 ครู   นักเรียน
    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 1398
0929456020  [9/6/2567]
4992  [9/6/2567]
4091  [9/6/2567]
อ่านทั้งหมด
สถิติจำนวนครูและการสืบค้นข้อมูลครู
จำนวนครู จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
   ชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้   แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  บริหาร 2 3 5
-  ภาษาไทย 1 9 10
-  คณิตศาสตร์ 6 8 14
-  วิทยาศาสตร์ 5 15 20
-  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 13 15
-  สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 4
-  ศิลปะ 2 4 6
-  ภาษาต่างประเทศ 5 15 20
-  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) 1 1 2
-  การงานอาชีพ(คหกรรม) 0 1 1
-  การงานอาชีพ(เกษตร) 2 1 3
-  การงานอาชีพ(ช่างอุตสาหกรรม) 2 0 2
-  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) 4 2 6
-  เว็บมาสเตอร์ 1 0 1
-  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 1 2 3
รวม 36 76 112

จำนวนครู จำแนกตามตำแหน่ง
    ตำแหน่ง    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  0 0 1 1
-  ครู 16 20 36
-  ครูชำนาญการ 3 9 12
-  ครูชำนาญการพิเศษ 8 25 33
-  ครูผู้ช่วย 4 11 15
-  ครูอัตราจ้าง 3 7 10
-  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 1 0 1
-  รองผู้อำนวยการชำนาญการ 0 2 2
-  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 1 1 2
รวม 36 76 112

จำนวนครู จำแนกตามระดับการศึกษา
    ระดับการศึกษา    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
0 1 1
-  0 0 2 2
-  ปริญญาตรี 23 48 71
-  ปริญญาโท 13 25 38
รวม 36 76 112

จำนวนครู จำแนกตามช่วงอายุตัว
    ช่วงอายุ (ปี)    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  น้อยกว่า 30 ปี 9 14 23
-  30 - 39 ปี 16 31 47
-  40 - 49 ปี 6 10 16
-  ตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป 3 21 24
รวม 34 76 110

จำนวนครู จำแนกตามช่วงอายุราชการ
    ช่วงอายุราชการ (ปี)    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  น้อยกว่า 5 ปี 8 20 28
-  5 - 9 ปี 15 22 37
-  10 - 14 ปี 5 12 17
-  15 - 19 ปี 3 4 7
-  20 - 24 ปี 0 2 2
-  25 - 29 ปี 2 8 10
-  30 - 34 ปี 1 6 7
-  ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป 2 2 4
รวม 36 76 112

ค้นหาคุณครูโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนอดีต-ปัจจุบัน

คณะผู้บริหารโรงเรียนปัจจุบัน


แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวเหมือนฝัน เชนะโยธิน
ครูอัตราจ้าง


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ภารดี ไทยสงเคราะห์
ชั้น ม.4/1 GPA=4
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 3 คน
วรพล บรรณาการ : ม.3/1
พรพรรณ คล้ายมณี : ม.3/3
พรพรรณ ประเสริฐโชคประชา : ม.4/2
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ Cr.ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง