Online  19  คน        
 ครู   นักเรียน
    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 7105
33221  [4/3/2567]
เมื่อไหร่จะดูผลสอบในระบบได้คะ ทำไมถึงยังขึ้นว่าไม่ประกาศผลทั้งๆที่ รร บอกดูได้วันนี้ ช่วยแก้ไขหรือชี้แจ้งด้วยค่ะ มันควรดูได้ตามกำหนดการหรือป่าวคะ  [22/3/2566]
ร้อน ทำไมแอร์ต้องเปิด9โมงครึ่งด้วยครับ เด็กลงไปเข้าแถวก็ร้อนพอแล้ว ต้องมานั่งเรียนร้อนๆอีก ไม่มีสมาธิเรียนกันเลยครับ  [17/6/2565]
อ่านทั้งหมด
สถิติจำนวนครูและการสืบค้นข้อมูลครู
จำนวนครู จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
   ชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้   แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  บริหาร 2 3 5
-  ภาษาไทย 1 9 10
-  คณิตศาสตร์ 8 7 15
-  วิทยาศาสตร์ 6 14 20
-  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 13 15
-  สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 4
-  ศิลปะ 3 4 7
-  ภาษาต่างประเทศ 5 15 20
-  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) 1 1 2
-  การงานอาชีพ(คหกรรม) 0 1 1
-  การงานอาชีพ(เกษตร) 2 0 2
-  การงานอาชีพ(ช่างอุตสาหกรรม) 2 0 2
-  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) 4 2 6
-  เว็บมาสเตอร์ 1 0 1
-  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 0 2 2
รวม 39 73 112

จำนวนครู จำแนกตามตำแหน่ง
    ตำแหน่ง    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  0 1 1 2
-  ครู 17 18 35
-  ครูชำนาญการ 4 9 13
-  ครูชำนาญการพิเศษ 8 25 33
-  ครูผู้ช่วย 4 10 14
-  ครูอัตราจ้าง 3 7 10
-  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 1 0 1
-  รองผู้อำนวยการชำนาญการ 0 2 2
-  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 1 1 2
รวม 39 73 112

จำนวนครู จำแนกตามระดับการศึกษา
    ระดับการศึกษา    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  0 1 1 2
-  ปริญญาตรี 24 48 72
-  ปริญญาโท 14 24 38
รวม 39 73 112

จำนวนครู จำแนกตามช่วงอายุตัว
    ช่วงอายุ (ปี)    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  น้อยกว่า 30 ปี 10 13 23
-  30 - 39 ปี 18 28 46
-  40 - 49 ปี 6 11 17
-  ตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป 3 21 24
รวม 37 73 110

จำนวนครู จำแนกตามช่วงอายุราชการ
    ช่วงอายุราชการ (ปี)    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  น้อยกว่า 5 ปี 11 18 29
-  5 - 9 ปี 15 22 37
-  10 - 14 ปี 6 13 19
-  15 - 19 ปี 2 2 4
-  20 - 24 ปี 0 2 2
-  25 - 29 ปี 2 9 11
-  30 - 34 ปี 0 5 5
-  ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป 3 2 5
รวม 39 73 112

ค้นหาคุณครูโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนอดีต-ปัจจุบัน

คณะผู้บริหารโรงเรียนปัจจุบัน


แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์
ครูชำนาญการ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ณัฐภูมิ คำเอก
ชั้น ม.6/1 GPA=4
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
บุญศิริ ศิริสมบูรณ์ : ม.2/6
กมลชนก ซิบเข : ม.3/1
สิทธิกร นงนุช : ม.3/4
สุภาพร น้ำใจสุข : ม.5/6
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ Cr.ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง