ขอบข่ายของงานทะเบียน-วัดผล

ที่
ขอบข่ายงานทะเบียน
1.
งานรับนักเรียนใหม่ การมอบตัว / การตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารมอบตัว
2.
งานทะเบียนประวัติของนักเรียน
3.
งานจำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน
4.
งานสถิติข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนและจำนวนนักเรียน
5.
งานออกเอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียนที่จบการศึกษาแล้วและที่กำลังศึกษา
6.
งานเก็บเอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียนทั้งหมด
7.
งานตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรียนที่หน่วยงานอื่นประสานมา
8.
จัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และลำดับผลการเรียน (Pr) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
9.
จัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
10.
ตรวจสอบโปรแกรมการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่ย้ายเข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา
11.
ประสานการประเมินผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
12.
งานสถิติข้อมูลงานทะเบียน
13.
ภาระงานเฉพาะกิจที่โรงเรียนมอบหมาย
ที่
ขอบข่ายงานวัดผล
1.
งานการดูแลและตรวจสอบการวัดผลและประเมินผลรายวิชาต่างๆ
2.
งานการวัดผลระหว่างภาค และปลายภาค
3.
งานลงทะเบียนการสอบซ่อม
4.
งานการลงทะเบียนเรียนซ้ำ
5.
งานตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักเรียน
6.
งานตรวจสอบและติดตามการมาเรียนของนักเรียน
7.
งานลงทะเบียนเรียนรายวิชาของนักเรียน
8.
งานบันทึกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน
9.
งานสถิติข้อมูลผลการเรียนงานวัดผล
10.
งานผลิตข้อสอบวัดผลและประเมินผล
11.
ภาระงานเฉพาะกิจที่โรงเรียนมอบหมาย

แนวปฎิบัติงานวัดผล
แนวปฏิบัติการวัดผล
แนวทางป้องกัน และแก้ปัญหานักเรียนติด 0, ร, มส. ของโรงเรียน
แนวทางการแก้ไขนักเรียนที่ติด 0, ร , มส ด้วยวิธีการสอนซ่อมเสริมและกระบวนการติดตามผล