ปีการศึกษา 2566

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน(ครูประเมินนักเรียน)           
                      - แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ชั้น ม.
                      - สถิติจำนวนนักเรียนรายห้องที่รับการประเมินแล้ว
                      - สถิติผลการประเมินตามระดับคุณภาพ ชั้น
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา(ครูประเมินผู้บริหาร)
                      - แบบประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
                      - รายชื่อครูที่ประเมินแล้ว/ยังไม่ประเมิน
                      - ผลการประเมินการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ(ครูประเมินตนเอง)
                      - แบบประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
                      - รายชื่อครูที่ประเมินแล้ว/ยังไม่ประเมินตนเอง
                      - ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล(ครูประเมินระบบ)
                      - แบบประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
                      - รายชื่อครูที่ประเมินแล้ว/ยังไม่ประเมินระบบ
                      - ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา


ระบบงานประกันคุณภาพปี 2554-2559 : 2560