โปรแกรมเลือกกิจกรรมชุมนุมนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ให้นักเรียนเลือกชุมนุมในระหว่างวันที่ 6 พ.ย. 2566 ถึงวันที่ 27 พ.ย. 2566

นักเรียนชั้น ม.- ไม่ต้องเลือกชุมนุม
นักเรียนยังไม่ LogIn ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกเรียนชุมนุม
ห้อง
นักเรียนที่เลือกแล้ว
นักเรียนที่ยังไม่เลือก
ลำดับ
ที่
สำหรับนักเรียน Click เลือกชุมนุม
โดยเลือกชื่อครูที่ต้องการสมัครชุมนุม
ให้ Click ชื่อกิจกรรม
เพื่อดูรายชื่อนักเรียนที่สมัครไว้
 สถานที่จัดกิจกรรม จำนวน
ที่รับสมัคร
จำนวน
ที่สมัครไว้
1  นางสาววันลิษา ขำอิ่ม   วัฒนธรรมทางภาษา (รับ ม.ปลาย)   อาคาร 5 ห้อง 536 25 11
2  นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ   ภาษาพาเพลิน (รับ ม.ต้น และปลาย)   อาคาร 4 ห้อง 433 25 21
3  นางสาวจีระวรรณ พรศิริ   สื่อสร้างสรรค์ (รับ ม.ต้น)   อาคาร 6 25 26 เต็มแล้ว
4  นางดุจดาว นุชนุ่ม   หนังสือเล่มเล็ก (รับ ม.ปลาย)   ห้องงานพัสดุ 25 10
5  นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์   ภาษาไทย (รับ ม.ต้นและปลาย)   อาคารจริยะ 20 20 เต็มแล้ว
6  นางสาวอัจฉรียา พรมประเสริฐ   ภาษาไทยในบทเพลง (รับ ม.ต้นและปลาย)   อาคาร 6 25 15
7  นางสาวกุลิสรา มากศิริ   ห้องสมุด (รับ ม.ต้น และปลาย)   ห้องสมุด 25 25 เต็มแล้ว
8  นางสาวพลิมา อุตตโรพร   ห้องสมุดสุดวิเศษ (รับ ม.ต้นและ ม.ปลาย)   ห้องสมุด 26 26 เต็มแล้ว
9  นางสาวนันทิพร วงษ์ดาว   ศาสตร์และศิลป์แห่งภาษา (รับ ม.ต้น)   อาคาร 5 ห้อง 525 25 7
10  นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ   คณิตศาสตร์ (รับ ม.ปลาย)   อาคาร 5 ห้อง 544 20 20 เต็มแล้ว
11  นางสาวปานรวี ภูศรี   พิชิตคณิต Admission (รับ ม.ปลาย)   อาคาร 5 ห้อง 531 25 22
12  นายประณต ฉัฐมะ   พับกระดาษ origami (รับ ม.ปลาย)   อาคาร 5 ห้อง 521 25 3
13  นายอรรถพล ศรัทธาผล   Math TMV Talent (รับ ม.ต้น และปลาย)   อาคาร 5 ห้อง 524 25 25 เต็มแล้ว
14  ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดง   คิดเลขเร็ว (รับ ม.ต้นและ ม.ปลาย)   อาคาร 5 ห้อง 523 25 11
15  นายก่อกิจ ธีราโมกข์   หมากล้อม(โกะ) (รับ ม.ต้นและปลาย)   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์4 (234) 25 29 เต็มแล้ว
16  นายจิรภัทร์ เหลืองวัฒนวิไล   กีฬาบริดจ์ (รับ ม.ต้นและปลาย)   ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 3 25 31 เต็มแล้ว
17  นางสาวศรัญญา มีฤทธิ์   พับกระดาษ Origami (รับ ม.ปลาย)   อาคาร 5 ห้อง 521 25 19
18  นางสาวมณีรัตน์ ตันวัฒนเสรี   Sudoku (รับ ม.ต้นและ ม.ปลาย)   อาคาร 5 ห้อง 523 25 26 เต็มแล้ว
19  นายวิภู พรหมรักษ์   Math Games (รับ ม.ต้นและปลาย)   อาคาร 5 ห้อง 522 25 25 เต็มแล้ว
20  นางสาวพิชญา ภิญญากุล   เวทคณิต (รับ ม.ต้น)   อาคาร 5 ห้อง 522 25 16
21  นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล   ทบทวนบทเรียนคณิตศาสตร์ ม.2 (รับ ม.ต้น)   อาคาร 5 ห้อง 522 25 25 เต็มแล้ว
22  นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล   คิดเลขเร็ว (รับ เฉพาะนักเรียน ม. ต้นที่เรียนคาบ 6 ที่ตึก 6)   อาคาร 6 ห้อง 641 25 17
23  นายมนตรี แต่งจันทร์   คณิตศิลป์ (รับ ม.ต้น)   อาคาร 5 ห้อง 533 25 23
24  นายณัฐพล กลีบสัตบุตร   คณิตศิลป์ (รับ ม.ปลาย)   อาคาร 5 ห้อง 534 25 6
25  นายคมกฤษ แก้วสระแสน   Math Games (รับ ม.ต้นและปลาย)   อาคาร 5 ห้อง 522 25 22
26  นายพรพีระ สังข์กระแสร์   Physics for fun (รับ ม.ปลาย)   อาคาร1 ห้อง 126 25 0
27  นายเกรียงไกร จันหอม   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (รับ ม.ปลาย)   อาคาร 1 ห้อง 111 25 25 เต็มแล้ว
28  นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยม   ฟิสิกส์สัประยุทธ์ (รับ ม.ปลาย)   อาคาร 1 ห้อง 136 25 20
29  นางสาวจิรฐา เทือกเถา   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (รับ ม.ปลาย)   อาคาร 1 ห้อง 114 25 25 เต็มแล้ว
30  นางสรินยา พรหมมา   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (รับ ม.ต้น)   ห้องประกันคุณภาพ 25 14
31  นายธวัชชัย วิเศษสิงห์   ฟิสิกส์สัประยุทธ์ (รับ ม.ปลาย)   อาคาร 1 ห้อง 135 25 16
32  นางสาวนิติยา จันทะสี   สะเต็มศึกษา (รับ ม.ปลาย)   อาคาร 1 ห้องเคมี 112 25 25 เต็มแล้ว
33  นางสาวน้ำฝน ใจผ่อง   ฟิสิกส์สัประยุทธ์ (รับ ม.ปลาย)   อาคาร 1 ห้อง 136 25 9
34  นางสาวสุกัญญา มารอด   วิทยาศาสตร์ร่างกาย (รับ ม.ต้นและ ม.ปลาย)   โต๊ะหน้าห้องสมาคม 25 17
35  นางนิชนันท์ จันหอม   สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รับ ม.ปลาย)   อาคาร 1 ห้อง 124 25 21
36  นางการะเกษ อ่อนแก้ว   THINK. EARTH (รับ ม.ต้นและ ม.ปลาย)   ห้องเรียนสีขาว (ห้องงานประกัน) 25 19
37  นางสาวยุวดี พุทสอน   สนุกกับเกมวิทยาศาสตร์ (รับ ม.ต้นและปลาย)   ใต้ต้นมะม่วงข้างห้องทะเบียน 25 33 เต็มแล้ว
38  นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์   สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รับ ม.ปลาย)   ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ห้อง116 25 2
39  นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์   คลื่นเสียงสร้างพลัง (รับ ม.ต้น)   อาคาร 1 ห้อง 131 25 25 เต็มแล้ว
40  นายศักดิ์สิทธิ์ ใจผ่อง   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (รับ ม.ต้นและปลาย)   อาคาร 1 ห้อง 121 25 37 เต็มแล้ว
41  นางสาวธนพร เลิศโพธาวัฒนา   สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รับ ม.ปลาย)   ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ห้อง116 25 28 เต็มแล้ว
42  นางสาวกมลพรรณ อินดู   รูบิค (Rubik) (รับ ม.ต้นและปลาย)   ห้องแนะแนว 25 27 เต็มแล้ว
43  นางสาววริสรา ศรีจันทร์   Graphic science (รับ ม.ต้นและปลาย)   อาคาร 1 ห้อง 131 25 12
44  นางสาวเนตินา เทียนศิริ   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (รับ ม.ต้น)   อาคาร 3 ห้อง 334 25 13
45  นายวีระพล ปุผาโต   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (รับ ม.ต้นและปลาย)   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 25 15
46  นางสมพร ภูมเรศ   รักษ์สุข (รับ ม.ปลาย)   อาคาร 3 ห้อง 311 (ห้องภูมิศาสตร์) 25 20
47  นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด   ธนาคารโรงเรียน (รับ ม.ปลาย)   ห้องธนาคารโรงเรียน 14 18 เต็มแล้ว
48  นางสาวปัทวรรณ เชื้อชาย   สภานักเรียน (รับ ม.ปลาย)   ห้องสภานักเรียน (ตึกดนตรี) 25 31 เต็มแล้ว
49  นางกันหา อินจีน   สิ่งประดิษฐ์ (รับ ม.ต้น)   อาคาร 3 หน้าห้องพักครูสังคม 25 25 เต็มแล้ว
50  นางสาวกมลชนก หาดรื่น   ประชาสัมพันธ์ (รับ ม.ต้นและ ม.ปลาย)   ห้องประชาสัมพันธ์ 25 19
51  นางสาวรุจิเรข ฉอยทิม   สหกรณ์โรงเรียน (รับ ม.ต้นและ ม.ปลาย)   สหกรณ์ของโรงเรียน 25 20
52  นายกิตติธัช ติ๊ดเหล็ง   สหกรณ์โรงเรียน (รับ ม.ปลาย)   สหกรณ์โรงเรียน 25 19
53  นางสาวสุธานิธ์ แซ่เลี่ยว   เเค่พอเพียงก็เพียงพอ (รับ ม.ต้น)   อาคาร 3 ห้อง 315 25 24
54  นางสาวอลิสา สุสุวรรณ   ย้อนเวลาหาอดีต (รับ ม.ต้นและ ม.ปลาย)   ห้องประวัติศาสตร์ อาคาร 3 ห้อง313 25 22
55  นางสาวทิษฏิยา น้อยเกตุ   เศรษฐศาสตร์พาเพลิน (รับ ม.ปลาย)   ห้องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 25 25 เต็มแล้ว
56  นางสาวดาหวัน เฉลิมจรัสกุล   พอเพียง (รับ ม.ต้นและ ม.ปลาย)   อาคาร 3 ห้อง 325 25 25 เต็มแล้ว
57  นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม   ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย (รับ ม.ปลาย)   อาคาร 3 ห้อง 315 25 25 เต็มแล้ว
58  นางสาวประภัสสร ศรไชย   ประดิษฐ์ด้วยมือเรา   อาคาร 3 25 15
59  นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์   หมากรุกไทย (รับ ม.ต้นและ ม.ปลาย)   ห้องนันทนาการ อาคาร 5 12 34 เต็มแล้ว
60  นายจีระศักดิ์ กลมวง   กีฬาวู้ดบอล (รับ ม.ต้นและ ม.ปลาย)   สนามกีฬาฟุตบอล (แสตนเชียร์สีฟ้า) 25 25 เต็มแล้ว
61  นางสาวบุษรารัตน์ แก้วสะอาด   TO BE NUMBER ONE (รับ ม.ต้นและ ม.ปลาย)   ห้อง TO BE NUMBER ONE อาคาร 5 25 19
62  นายเกียรติชัย ดอกพรม   กีฬาฟุตซอล (รับ ม.ต้นและ ม.ปลาย)   สนามกีฬาฟุตซอล (อาคารกีฬาหลังห้องสมุด) 25 28 เต็มแล้ว
63  นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว   ดนตรีไทย (รับ ม.ปลาย)   ห้องดนตรีไทย 25 9
64  นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน   นาฏศิลป์ (รับ ม.ต้นและ ม.ปลาย)   ห้องนาฏศิลป์ 25 25 เต็มแล้ว
65  นางสาวกมลชณัฐ ฝนเมฆ   ศิลป์สร้างสุข (รับ ม.ต้นและ ม.ปลาย)   อาคารศิลปะ 25 27 เต็มแล้ว
66  นางสาวชมพูนุช จูฑะเศษฐ์   ดนตรีไทย (รับ ม.ต้นและ ม.ปลาย)   ห้องดนตรีไทย 25 25 เต็มแล้ว
67  นายวิชชุ สุภาพเสรีพงศ์   วงโยธวาทิต (รับ ม.ต้นและ ม.ปลาย)   ห้องดนตรี 25 46 เต็มแล้ว
68  นายสุรเดช ทองอ่อน   โฟล์คซอง (รับ ม.ปลาย)   ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล 25 26 เต็มแล้ว
69  นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ   การงานอาชีพ (รับ ม.ต้นและ ม.ปลาย)   ห้องคหกรรม อาคาร6 25 25 เต็มแล้ว
70  นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์   ไม้แคระ (รับ ม.ต้นและ ม.ปลาย)   อาคารเกษตร 25 25 เต็มแล้ว
71  นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา   การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ (รับ ม.ต้นและปลาย)   อาคารเกษตร 25 25 เต็มแล้ว
72  นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์   ช่าง (รับ ม.ต้นและ ม.ปลาย)   อาคารช่างอุตสาหกรรม 31 33 เต็มแล้ว
73  นางนันทนา วิราศรี   คอมพิวเตอร์ (รับ ม.ปลาย)   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1 (231) 25 31 เต็มแล้ว
74  นายอนันต์ กรรณแก้ว   Code Web HTML เบื้องต้น (รับ ม.ต้นและปลาย)   ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ห้อง 233 25 26 เต็มแล้ว
75  นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์   คอมสร้างสรรค์ (รับ ม.ต้น)   อาคาร 6 ห้อง 638 25 25 เต็มแล้ว
76  นางสาวภัทรชนก อ่วมสุวรรณ   LOVE ICT (รับ ม.ต้น)   ห้อง COM 2 ห้อง 232 25 24
77  นายวิทวัส พุทธประเสริฐ   คอมพิวเตอร์มหาสนุก (รับ ม.ปลาย)   ห้องวิทยบริการ 25 25 เต็มแล้ว
78  นางนาตยา ศรสุวรรณ   ภาษาอังกฤษ (Crossword Game) (รับ ม.ปลาย)   โต๊ะหินอ่อนหน้าอาคาร 4 25 7
79  นายเคบอย สินสุพรรณ์   TO BE NUMBER ONE (รับ ม.ต้นและ ม.ปลาย)   ห้อง 421 และ ห้องซ้อมพละศึกษา 25 31 เต็มแล้ว
80  นางสาวยุภา เกิดศิริ   ภาษาพาเพลิน (รับ ม.ต้น)   อาคาร 3 ห้อง 324 25 17
81  นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์   English Mun Mun (รับ ม.ต้นและ ม.ปลาย)   อาคาร 4 ห้อง 431 25 29 เต็มแล้ว
82  นางเฉิดโฉม ลอยพโยม   Homeworker (รับ ม.ปลาย)   อาคาร 4 ห้อง 412 25 14
83  นางมนทิรา มะม่วงชุม   Learning English with songs (รับ ม.ต้นและ ม.ปลาย)   อาคาร 6 ห้อง 626 25 24
84  นางสาวกนกพร จันทรศร   We Love English (รับ ม.ต้น)   อาคาร 3 ห้อง 323 25 26 เต็มแล้ว
85  นายสิทธา ทับปิ่นทอง   PHOTOGRAPHY (รับ ม.ต้นและปลาย เฉพาะนักเรียน ที่มีกล้องถ่ายภาพ )   ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 2 ชั้น 2 25 8
86  นางสาวชมพูนุท คำธารา   English Mun Mun (รับ ม.ต้นและ ม.ปลาย)   อาคาร 4 ห้อง 431 25 25 เต็มแล้ว
87  นายวุฒิชัย เนียมหอม   Tik tok เพลินใจ (รับ ม.ต้น)   อาคาร 6 ห้อง 624 25 30 เต็มแล้ว
88  นางสาวมนัชญา กาติ๊บ   Chill Chill Chinese (รับ ม.ปลาย)   อาคาร 4 ห้อภาษาจีน (425) 25 22
89  นางสาวพิมพ์พิชชา เจียประเสริฐ   Pick a card (รับ ม.ปลาย)   อาคาร 5 ห้อง 532 25 25 เต็มแล้ว
90  นางกิติยา พันธ์ครุฑ   ภาษาจีนพาเพลิน (รับ ม.ต้น)   อาคาร 4 ห้องภาษาจีน (425) 25 27 เต็มแล้ว
91  Mr.jessie M. Ordonio   English Expressions (รับ ม.ปลาย)   อาคาร 4 ห้อง 416 25 25 เต็มแล้ว
92  นางสาวณัฐชฎา ทองเอีย   Chill Chill Chinese (รับ ม.ปลาย)   อาคาร 4 ห้องภาษาจีน (425) 25 3
93  นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์   Anime & Manga (รับ ม.ต้นและ ม.ปลาย)   อาคาร 4 ห้องภาษาญี่ปุ่น (426) 28 28 เต็มแล้ว
94  นางสาวกัญญารัตน์ เรือนอินทร์   Anime & Manga (รับ ม.ต้นและ ม.ปลาย)   อาคาร 4 ห้องภาษาญี่ปุ่น (426) 25 26 เต็มแล้ว
95  Ms.Elden Love Quino   The English Connection (รับ ม.ปลาย)   อาคาร 4 ห้อง 415 25 17
96  Mr.Levi Dalida Jr   English Conversation Activity (รับ ม.ปลาย)   อาคาร 4 ห้อง 415 25 23
97  นายยุทธิชัย อวยชัย   เพื่อนที่ปรึกษา YC (รับ ม.ปลาย)   ห้องแนะแนว 25 25 เต็มแล้ว
98  นางสาวณัฐชกานต์ วงศ์ศัย   หลากหลายอาชีพ (รับ ม.ปลาย)   ห้องแนะแนว 25 16
รวมจำนวนครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม 98 คน รวมจำนวน 2426 2103