Online  13  คน        
 ครู   นักเรียน
    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 2880
0929456020  [9/6/2567]
4992  [9/6/2567]
4091  [9/6/2567]
อ่านทั้งหมด
รายชื่อครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1
ชั้น  ชื่อ - นามสกุล  รูป
ม.1/1  นางสาวขนิษฐา คงนิยม   แสดงตารางสอน
ม.1/2  นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว   แสดงตารางสอน
ม.1/3  นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล   แสดงตารางสอน
ม.1/3  นางสาวชมพูนุช จูฑะเศษฐ์   แสดงตารางสอน
ม.1/4  นายจีระศักดิ์ กลมวง   แสดงตารางสอน
ม.1/4  นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์   แสดงตารางสอน
ม.1/5  นางสาวนันทิพร วงษ์ดาว   แสดงตารางสอน
ม.1/5  นางกันหา อินจีน   แสดงตารางสอน
ม.1/6  นางสาวจีระวรรณ พรศิริ   แสดงตารางสอน
ม.1/6  นางกาญจนาณ์ สังคต   แสดงตารางสอน
ม.1/7  นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์   แสดงตารางสอน
ม.1/7  นางสาวกัญญารัตน์ เรือนอินทร์   แสดงตารางสอน
ม.1/8  นางสาวศิริพร ภูมิคอนสาร   แสดงตารางสอน
ม.1/8  นายกฤษดา เพียงลิ้ม   แสดงตารางสอน
ม.1/9  นายสิทธา ทับปิ่นทอง   แสดงตารางสอน
ม.1/10  นางสาวพิชญา ภิญญากุล   แสดงตารางสอน
ม.1/10  นางสาวยุวดี พุทสอน   แสดงตารางสอน
ม.1/11  นางสาวสุธานิธ์ แซ่เลี่ยว   แสดงตารางสอน
ม.1/11  นายณัฐพงษ์ เจริญฉาย   แสดงตารางสอน
รายชื่อครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2
ชั้น  ชื่อ - นามสกุล  รูป
ม.2/1  นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์   แสดงตารางสอน
ม.2/2  นายศักดิ์สิทธิ์ ใจผ่อง   แสดงตารางสอน
ม.2/3  นางสาวดาหวัน เฉลิมจรัสกุล   แสดงตารางสอน
ม.2/3  นางมนทิรา มะม่วงชุม   แสดงตารางสอน
ม.2/4  นางการะเกษ อ่อนแก้ว   แสดงตารางสอน
ม.2/4  นายกิตติธัช ติ๊ดเหล็ง   แสดงตารางสอน
ม.2/5  ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดง   แสดงตารางสอน
ม.2/5  นายวุฒิชัย เนียมหอม   แสดงตารางสอน
ม.2/6  นางสาววริสรา ศรีจันทร์   แสดงตารางสอน
ม.2/6  นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์   แสดงตารางสอน
ม.2/7  นางสาวภัทรชนก อ่วมสุวรรณ   แสดงตารางสอน
ม.2/8  นางสาวประภัสสร ศรไชย   แสดงตารางสอน
ม.2/8  นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน   แสดงตารางสอน
ม.2/9  นางสาวอัจฉรียา พรมประเสริฐ   แสดงตารางสอน
ม.2/9  นายเกียรติชัย ดอกพรม   แสดงตารางสอน
ม.2/10  นางสาวพลิมา อุตตโรพร   แสดงตารางสอน
ม.2/10  นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล   แสดงตารางสอน
รายชื่อครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3
ชั้น  ชื่อ - นามสกุล  รูป
ม.3/1  นางสาวเนตินา เทียนศิริ   แสดงตารางสอน
ม.3/2  นายอรรถพล ศรัทธาผล   แสดงตารางสอน
ม.3/3  นางสาวมณีรัตน์ ตันวัฒนเสรี   แสดงตารางสอน
ม.3/3  นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ   แสดงตารางสอน
ม.3/4  นางสรินยา พรหมมา   แสดงตารางสอน
ม.3/4  นางสาวกนกพร จันทรศร   แสดงตารางสอน
ม.3/5  นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม   แสดงตารางสอน
ม.3/5  นางสาวยุภา เกิดศิริ   แสดงตารางสอน
ม.3/5  นางสาวณัฐชกานต์ วงศ์ศัย   แสดงตารางสอน
ม.3/6  นายมนตรี แต่งจันทร์   แสดงตารางสอน
ม.3/6  นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์   แสดงตารางสอน
ม.3/7  นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์   แสดงตารางสอน
ม.3/8  นางกิติยา พันธ์ครุฑ   แสดงตารางสอน
ม.3/9  นางสาวศิริญากร อังคตรีรัตน์   แสดงตารางสอน
ม.3/9  นายอนันต์ กรรณแก้ว   แสดงตารางสอน
ม.3/10  นางสาวบุษรารัตน์ แก้วสะอาด   แสดงตารางสอน
ม.3/10  นางสาวชนิกานต์ นุชนุ่ม   แสดงตารางสอน
รายชื่อครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4
ชั้น  ชื่อ - นามสกุล  รูป
ม.4/1  นางสาวธนพร เลิศโพธาวัฒนา   แสดงตารางสอน
ม.4/2  นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยม   แสดงตารางสอน
ม.4/3  นางสาวกมลพรรณ อินดู   แสดงตารางสอน
ม.4/4  นายณัฐพล กลีบสัตบุตร   แสดงตารางสอน
ม.4/5  นางสาวนิติยา จันทะสี   แสดงตารางสอน
ม.4/6  นางสาวปารมี ศิริตะรินทร์   แสดงตารางสอน
ม.4/6  นางนาตยา ศรสุวรรณ   แสดงตารางสอน
ม.4/7  นางสาวกมลชนก หาดรื่น   แสดงตารางสอน
ม.4/7  นางสาวพิมพ์พิชชา เจียประเสริฐ   แสดงตารางสอน
ม.4/8  นางสาววันลิษา ขำอิ่ม   แสดงตารางสอน
ม.4/8  นางนันทนา วิราศรี   แสดงตารางสอน
ม.4/9  นางสาวกุลิสรา มากศิริ   แสดงตารางสอน
ม.4/9  นายยุทธิชัย อวยชัย   แสดงตารางสอน
ม.4/10  นางสาวรุจิเรข ฉอยทิม   แสดงตารางสอน
ม.4/10  นางสาวมนัชญา กาติ๊บ   แสดงตารางสอน
ม.4/11  นางสาวกมลชณัฐ ฝนเมฆ   แสดงตารางสอน
ม.4/11  นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์   แสดงตารางสอน
รายชื่อครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5
ชั้น  ชื่อ - นามสกุล  รูป
ม.5/1  นายเกรียงไกร จันหอม   แสดงตารางสอน
ม.5/2  นางสาวจิรฐา เทือกเถา   แสดงตารางสอน
ม.5/3  นางสาวน้ำฝน ใจผ่อง   แสดงตารางสอน
ม.5/4  นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์   แสดงตารางสอน
ม.5/5  นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ   แสดงตารางสอน
ม.5/5  นายสุรเดช ทองอ่อน   แสดงตารางสอน
ม.5/6  นายประณต ฉัฐมะ   แสดงตารางสอน
ม.5/6  นายก่อกิจ ธีราโมกข์   แสดงตารางสอน
ม.5/7  นายวิภู พรหมรักษ์   แสดงตารางสอน
ม.5/7  นางสาวอลิสา สุสุวรรณ   แสดงตารางสอน
ม.5/8  นางดุจดาว นุชนุ่ม   แสดงตารางสอน
ม.5/8  นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์   แสดงตารางสอน
ม.5/9  นายวิชชุ สุภาพเสรีพงศ์   แสดงตารางสอน
ม.5/9  นายเคบอย สินสุพรรณ์   แสดงตารางสอน
ม.5/9  นางสาวณัฐชฎา ทองเอีย   แสดงตารางสอน
ม.5/10  นางสาวปัทวรรณ เชื้อชาย   แสดงตารางสอน
ม.5/10  นายนฤเทพ ปัญญาลิขิต   แสดงตารางสอน
รายชื่อครูที่ปรึกษา ชั้น ม.6
ชั้น  ชื่อ - นามสกุล  รูป
ม.6/1  นางนิชนันท์ จันหอม   แสดงตารางสอน
ม.6/2  นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ   แสดงตารางสอน
ม.6/3  นางสาวชมพูนุท คำธารา   แสดงตารางสอน
ม.6/4  นายวีระพล ปุผาโต   แสดงตารางสอน
ม.6/5  นางสาวปานรวี ภูศรี   แสดงตารางสอน
ม.6/5  นายพรพีระ สังข์กระแสร์   แสดงตารางสอน
ม.6/6  นางสาวศรัญญา มีฤทธิ์   แสดงตารางสอน
ม.6/6  นางเฉิดโฉม ลอยพโยม   แสดงตารางสอน
ม.6/7  นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด   แสดงตารางสอน
ม.6/7  นางสาวทิษฏิยา น้อยเกตุ   แสดงตารางสอน
ม.6/8  นางสมพร ภูมเรศ   แสดงตารางสอน
ม.6/8  นายวิทวัส พุทธประเสริฐ   แสดงตารางสอน
ม.6/9  นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา   แสดงตารางสอน

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ Cr.ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง