Online  13  คน        
 ครู   นักเรียน
    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 2664
0929456020  [9/6/2567]
4992  [9/6/2567]
4091  [9/6/2567]
อ่านทั้งหมด
สถิติจำนวนนักเรียนและการสืบค้นข้อมูลนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ค้นหานักเรียนปัจจุบัน แสดงรายชื่อนักเรียน
พิมพ์ชื่อแล้วEnter
พิมพ์ชั้นแล้วEnter เช่น 1/5
รายชื่อนักเรียน ณ วันที่ 22 พ.ค.58 ชั้น ม.1 2 3 4 5 6(*.pdf)
แสดงรายชื่อนักเรียนที่กำลังเรียนทั้งหมด
แสดงรายชื่อนักเรียนที่ลาออกระหว่างปี
แสดงรายชื่อนักเรียนที่เข้าใหม่ระหว่างปี
สถิติจำนวนชื่อนักเรียนแต่ละปีการศึกษา

ชั้น ม .1
ชั้น ม .2
ชั้น ม .3
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
1/1 9 21 30
1/2 16 22 38
1/3 13 25 38
1/4 15 23 38
1/5 19 19 38
1/6 10 28 38
1/7 10 24 34
1/8 11 25 36
1/9 22 11 33
1/10 17 15 32
1/11 23 13 36
รวม   11 165 226 391
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
2/1 15 21 36
2/2 14 24 38
2/3 17 18 35
2/4 18 20 38
2/5 17 22 39
2/6 17 19 36
2/7 7 22 29
2/8 12 25 37
2/9 19 15 34
2/10 23 5 28
รวม   10 159 191 350
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
3/1 9 22 31
3/2 12 26 38
3/3 16 19 35
3/4 13 22 35
3/5 16 19 35
3/6 14 18 32
3/7 11 12 23
3/8 7 26 33
3/9 11 17 28
3/10 23 8 31
รวม   10 132 189 321
รวมห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 31 ห้อง
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1062 คน
ชั้น ม .4
ชั้น ม .5
ชั้น ม .6
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
4/1 15 15 30
4/2 11 27 38
4/3 14 25 39
4/4 16 21 37
4/5 19 21 40
4/6 17 21 38
4/7 15 24 39
4/8 18 23 41
4/9 18 22 40
4/10 16 23 39
4/11 21 18 39
รวม   11 180 240 420
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
5/1 10 20 30
5/2 12 26 38
5/3 22 21 43
5/4 19 20 39
5/5 23 18 41
5/6 22 19 41
5/7 16 21 37
5/8 16 17 33
5/9 4 34 38
5/10 13 23 36
รวม   10 157 219 376
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
6/1 9 19 28
6/2 13 31 44
6/3 17 19 36
6/4 7 31 38
6/5 18 19 37
6/6 8 31 39
6/7 20 20 40
6/8 16 25 41
6/9 22 13 35
รวม   9 130 208 338
รวมห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 30 ห้อง
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1134 คน
รวมห้องเรียนทั้งหมด 61 ห้อง
รวมนักเรียนทั้งหมด 2196 คน
ข้อมูลคำนวณ Real Time วันที่ 13/7/2567


แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ
ครูชำนาญการพิเศษ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ธีรเดช ห้วยกรุด
ชั้น ม.5/1 GPA=3.98
สอบได้ที่ 7

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 3 คน
วรพล บรรณาการ : ม.3/1
พรพรรณ คล้ายมณี : ม.3/3
พรพรรณ ประเสริฐโชคประชา : ม.4/2
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ Cr.ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง