www.tmk.ac.th การวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
ครู    นักเรียน    
หน้าแรก วิธีที่ 1 ครูวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล วิธีที่ 2 ผู้เรียนูวิเคราะห์ตนเอง นักเรียนกลุ่มเก่ง/ปานกลาง/อ่อน


               ตามหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดเป้าหมาย และทิศทางการปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม โดยมีหลักการสำคัญ ของการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ

               ครูผู้สอนซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ พัฒนาตนเอง คิดเอง ปฏิบัติเอง เพื่อนำไปสู่ การสร้าง องค์ความรู้ด้วยตนเอง ตามความพึงพอใจ ตามความถนัด ตามความสนใจของแต่ละบุคคล การวิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล จึงมีความจำเป็นและสำคัญมาก ผู้สอนจึงได้ทำการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ก่อนดำเนินการสอน ข้อมูลจากการศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนในครั้งนี้ มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างยิ่ง 

              ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกต่อครู และนักเรียน จึงได้สร้างระบบการวิเคราะห์ผู้เรียนขึ้นมา ประกอบไปด้วย 3 โมดูล คือ
                      1)  ครูประจำวิชาเป็นผู้วิเคราะห์นักเรียน เพื่อจำแนกพฤติกรรมรายด้านของผู้เรียนออกเป็น 5 ด้าน
                      2)  นักเรียนเป็นผู้วิเคราะห์ตนเอง เพื่อวิเคราะห์หาวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับลักษณะการเรียนตนเองใน 4 วิธี
                      3)  การวิเคราะห์จัดกลุ่มผู้เรียนตามกลุ่ม เก่ง/ ปานกลาง/ อ่อน โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักเรียน