โปรแกรมเขียนใบลาหยุดเรียนของนักเรียน LogOut
แสดงรายชื่อนักเรียนที่ลาหยุดเรียน -----> เรียงตามวันที่เขียนลาหยุด เรียงตามวันที่ขอลาหยุด เรียงตามห้อง-เลขที่          ครู   นักเรียน
          ครูที่ปรึกษา หรือนักเรียน ต้อง Login ก่อนจึงบันทึกการลาได้       


วัตถุประสงค์การใช้โปรแกรมบันทึกการลาหยุดเรียนของนักเรียน
        1. เพื่อให้นักเรียนได้เขียนใบลาหยุดเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตแบบออนไลน์
        2. เพื่อให้ครูได้เขียนใบลาหยุดเรียนให้นักเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตแบบออนไลน์
ประเภทการลา
        1. การลาป่วย ต้องเขียนภายใน 2 วันที่หายป่วยหรือมาโรงเรียนแล้ว
        2. การลาป่วย ถ้าเกิน 3 วันให้นำใบรับรองแพทย์และพิมพ์ใบลาจากโปรแกรมนี้มาให้งานทะเบียนภายใน 2 วันที่หายป่วย
        3. การลากิจ ต้องเขียนก่อนหรือภายในวันที่หยุดเรียน และให้มีผู้รับรองการหยุดที่สามารถติดต่อได้โดยให้เบอร์โทรศัพท์ไว้
หมายเหตุ
        - การเขียนใบลานี้มีผลต่อการพิจารณาอนุญาตเข้าสอบปลายภาค กรณี มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%