งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม   จังหวัดกาญจนบุรี   ประจำปีงบประมาณ 2567


กำหนดให้เขียนโครงการในระหว่างวันที่   21/11/2566 ถึงวันที่ 27/2/2567
กำหนดให้แก้ไขปรับยอดเงิน ระหว่างวันที่
21/11/2566 ถึงวันที่ 27/2/2567

สถิติจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/ใช้ไป จำแนกตามแผนงาน
แผนงาน จำนวน
โครงการ/งาน
ประเภทเงินที่ได้รับ(บาท) ใช้ไปแล้ว คงเหลือ
เงินอุดหนุนฯ เงินระดมทรัพย์
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 63 9,308,393.00 2,564,615.00 0.00 11,873,008.00
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 10 2,421,834.00 0.00 0.00 2,421,834.00
กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 525,200.00 4,660,630.00 0.00 5,185,830.00
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 16 4,343,369.00 2,810,000.00 0.00 7,153,369.00
กลุ่มกิจการนักเรียน 11 288,920.00 0.00 0.00 288,920.00
กลุ่มดำเนินโครงการตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด 1 0.00 161,408.00 0.00 161,408.00
รวม 113 16,887,716.00 10,196,653.00 0.00 27,084,369.00

- จำนวนเงินที่คาดว่าจะมีใช้ ( 0.00 + 0.00) = 0.00 บาท
- จำนวนเงินตามโครงการ/งาน 27,084,369.00 บาท ใช้ไป 0.00 บาท คงเหลือ 27,084,369.00 บาท
- จำนวนโครงการ/งาน และกิจกรรมทั้งหมด   113 โครงการ/งาน    223 กิจกรรม

จำนวนกิจกรรมที่เริ่มปฏิบัติตามแผน
ในรอบปีงบประมาณ

ตุลาคม
จำนวน 122 กิจกรรม
พฤศจิกายน
จำนวน 26 กิจกรรม
ธันวาคม
จำนวน 18 กิจกรรม
มกราคม
จำนวน 13 กิจกรรม
กุมภาพันธ์
จำนวน 5 กิจกรรม
มีนาคม
จำนวน 3 กิจกรรม
เมษายน
จำนวน 1 กิจกรรม
พฤษภาคม
จำนวน 10 กิจกรรม
มิถุนายน
จำนวน 4 กิจกรรม
กรกฎาคม
จำนวน 14 กิจกรรม
สิงหาคม
จำนวน 5 กิจกรรม
กันยายน
จำนวน 2 กิจกรรม