ขั้นตอนทำวิจัยหน้าเดียว


ครูบันทึกและแก้ไขรายงานวิจัย        
เลือกงานวิจัยปี
       สรุปรายงาน

ที่ กลุ่มสาระ    ชื่อ - นามสกุล จำนวนครูที่ส่ง
รายงานการวิจัย
หมายเหตุ
1 ภาษาไทย    นางสาววันลิษา ขำอิ่ม  6  
2 ภาษาไทย    นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ  3  
3 ภาษาไทย    นางสาวจีระวรรณ พรศิริ  3  
4 ภาษาไทย    นางดุจดาว นุชนุ่ม  0  
5 ภาษาไทย    นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์  0  
6 ภาษาไทย    นางสาวอัจฉรียา พรมประเสริฐ  0  
7 ภาษาไทย    นางสาวกุลิสรา มากศิริ  0  
8 ภาษาไทย    นางสาวศิริญากร อังคตรีรัตน์  0  
9 ภาษาไทย    นางสาวพลิมา อุตตโรพร  0  
10 ภาษาไทย    นางสาวนันทิพร วงษ์ดาว  1  
11 คณิตศาสตร์    นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ  4  
12 คณิตศาสตร์    นางสาวปานรวี ภูศรี  3  
13 คณิตศาสตร์    นายประณต ฉัฐมะ  0  
14 คณิตศาสตร์    นายอรรถพล ศรัทธาผล  0  
15 คณิตศาสตร์    ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดง  1  
16 คณิตศาสตร์    นางสาวศรัญญา มีฤทธิ์  0  
17 คณิตศาสตร์    นางสาวมณีรัตน์ ตันวัฒนเสรี  0  
18 คณิตศาสตร์    นายวิภู พรหมรักษ์  0  
19 คณิตศาสตร์    นางสาวพิชญา ภิญญากุล  0  
20 คณิตศาสตร์    นางสาวศิริพร ภูมิคอนสาร  0  
21 คณิตศาสตร์    นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล  2  
22 คณิตศาสตร์    นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล  4  
23 คณิตศาสตร์    นายมนตรี แต่งจันทร์  2  
24 คณิตศาสตร์    นายณัฐพล กลีบสัตบุตร  1  
25 วิทยาศาสตร์    นายพรพีระ สังข์กระแสร์  3  
26 วิทยาศาสตร์    นายเกรียงไกร จันหอม  6  
27 วิทยาศาสตร์    นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยม  2  
28 วิทยาศาสตร์    นางสาวจิรฐา เทือกเถา  1  
29 วิทยาศาสตร์    นางสรินยา พรหมมา  13  
30 วิทยาศาสตร์    นางสาวนิติยา จันทะสี  0  
31 วิทยาศาสตร์    นางสาวน้ำฝน ใจผ่อง  5  
32 วิทยาศาสตร์    นางนิชนันท์ จันหอม  1  
33 วิทยาศาสตร์    นางการะเกษ อ่อนแก้ว  10  
34 วิทยาศาสตร์    นางสาวยุวดี พุทสอน  8  
35 วิทยาศาสตร์    นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์  3  
36 วิทยาศาสตร์    นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์  3  
37 วิทยาศาสตร์    นายศักดิ์สิทธิ์ ใจผ่อง  0  
38 วิทยาศาสตร์    นางสาวธนพร เลิศโพธาวัฒนา  0  
39 วิทยาศาสตร์    นางสาวกมลพรรณ อินดู  0  
40 วิทยาศาสตร์    นางสาววริสรา ศรีจันทร์  0  
41 วิทยาศาสตร์    นางสาวเนตินา เทียนศิริ  0  
42 วิทยาศาสตร์    นายวีระพล ปุผาโต  0  
43 วิทยาศาสตร์    นางสาวปารมี ศิริตะรินทร์  0  
44 วิทยาศาสตร์    นางสาวขนิษฐา คงนิยม  0  
45 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสมพร ภูมเรศ  5  
46 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด  2  
47 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวปัทวรรณ เชื้อชาย  1  
48 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางกันหา อินจีน  7  
49 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวกมลชนก หาดรื่น  5  
50 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวรุจิเรข ฉอยทิม  0  
51 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นายกิตติธัช ติ๊ดเหล็ง  0  
52 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวสุธานิธ์ แซ่เลี่ยว  0  
53 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางกาญจนาณ์ สังคต  0  
54 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นายกฤษดา เพียงลิ้ม  0  
55 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวอลิสา สุสุวรรณ  2  
56 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวทิษฏิยา น้อยเกตุ  0  
57 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวดาหวัน เฉลิมจรัสกุล  0  
58 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม  1  
59 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    นางสาวประภัสสร ศรไชย  0  
60 พลานามัยและพลศึกษา    นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์  1  
61 พลานามัยและพลศึกษา    นายจีระศักดิ์ กลมวง  2  
62 พลานามัยและพลศึกษา    นางสาวบุษรารัตน์ แก้วสะอาด  0  
63 พลานามัยและพลศึกษา    นายเกียรติชัย ดอกพรม  0  
64 ศิลปะ    นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว  10  
65 ศิลปะ    นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน  6  
66 ศิลปะ    นางสาวกมลชณัฐ ฝนเมฆ  0  
67 ศิลปะ    นางสาวชมพูนุช จูฑะเศษฐ์  0  
68 ศิลปะ    นายวิชชุ สุภาพเสรีพงศ์  0  
69 ศิลปะ    นายสุรเดช ทองอ่อน  4  
70 ภาษาต่างประเทศ    นางนาตยา ศรสุวรรณ  6  
71 ภาษาต่างประเทศ    นายเคบอย สินสุพรรณ์  10  
72 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวยุภา เกิดศิริ  14  
73 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์  14  
74 ภาษาต่างประเทศ    นางเฉิดโฉม ลอยพโยม  20  
75 ภาษาต่างประเทศ    นางมนทิรา มะม่วงชุม  20  
76 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวกนกพร จันทรศร  16  
77 ภาษาต่างประเทศ    นายสิทธา ทับปิ่นทอง  1  
78 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวชมพูนุท คำธารา  1  
79 ภาษาต่างประเทศ    นายวุฒิชัย เนียมหอม  1  
80 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวมนัชญา กาติ๊บ  0  
81 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวพิมพ์พิชชา เจียประเสริฐ  0  
82 ภาษาต่างประเทศ    นางกิติยา พันธ์ครุฑ  1  
83 ภาษาต่างประเทศ    Mr.jessie M. Ordonio  2  
84 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวณัฐชฎา ทองเอีย  1  
85 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์  10  
86 ภาษาต่างประเทศ    นายณัฐพงษ์ เจริญฉาย  0  
87 ภาษาต่างประเทศ    นางสาวกัญญารัตน์ เรือนอินทร์  4  
88 ภาษาต่างประเทศ    Ms.Elden Love Quino  5  
89 ภาษาต่างประเทศ    Mr.Levi Dalida Jr  2  
90 กิจกรรมพัฒนาฯ    นายยุทธิชัย อวยชัย  1  
91 กิจกรรมพัฒนาฯ    นางสาวณัฐชกานต์ วงศ์ศัย  0  
92 งานคหกรรม    นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ  3  
93 การงานอาชีพฯ (งานเกษตร)    นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์  0  
94 การงานอาชีพฯ (งานเกษตร)    นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา  1  
95 การงานอาชีพฯ (งานเกษตร)    นางสาวชนิกานต์ นุชนุ่ม  0  
96 การงานอาชีพฯ (งานช่างอุตฯ)    นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์  2  
97 การงานอาชีพฯ (งานช่างอุตฯ)    นายนฤเทพ ปัญญาลิขิต  0  
98 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นายก่อกิจ ธีราโมกข์  0  
99 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นางนันทนา วิราศรี  11  
100 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นายอนันต์ กรรณแก้ว  0  
101 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์  8  
102 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นางสาวภัทรชนก อ่วมสุวรรณ  0  
103 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)    นายวิทวัส พุทธประเสริฐ  0  
104    นายวัฒนา ปลาตะเพียนทอง  4  
105    นางสาวเหมือนฝัน เชนะโยธิน  0  
106    นางนิชนันท์ จันหอม  0  
107    นายวรพจน์ โกวิทนิวัติสัย  0  
จำนวนครูที่ส่งรายงาน 163 คน
จำนวนรายงานวิจัย 670 เรื่อง
ร้อยละของครูที่ส่งรายงาน 152.34 คน