สถิติผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ชั้น ม. 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ปีการศึกษา คะแนนเฉลี่ยในแต่ระดับ
โรงเรียน จังหวัด สังกัดสพฐ. ประเทศ
2554 45.92 46.76 48.35 48.11
2555 54.04 53.69 54.57 54.48
2556 43.31 42.88 44.43 44.25
2557 33.45 34.22 35.39 35.2
2558 41.96 41.68 42.89 42.64

  ระดับชั้น  
ม.3
ม.6
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
เลือกชั้นและ
กลุ่มสาระแล้ว

เปรียบผลการทดสอบระหว่างปีการศึกษา 2554-2558 ชั้น ม.3 ชั้น ม.6