นายสุธิชา จรรยา
นักเรียนชั้น ม. 4/2

เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
เป็นอันดับที่ 1 ของระดับชั้น มีคะแนนเฉลี่ย 4.00
ขอให้ประสบผลสำเร็จในด้านการเรียนตามที่คาดหวัง
ให้ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564